Uutiset

PLUPS osti yli sata hehtaaria suota Hartolasta

                                   

kuva Studio Publivox, Sami Kosonen

Päijänteen Luonnonperintösäätö PLUPS on ostanut 116 hehtaaria suoalueen Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalta Isosuolta.  Merkittävä osa Isosuon jäljellä olevasta luonnontilaisen kaltaisesta keidassuosta siirtyi säätiön omistukseen toukokuussa. Alueeseen kuuluu myös metsälain suojelema luonnontilainen metsäsaareke.

– Isosuon osittainen suojelu on ollut säätiön tavoitteena säätiön perustamisvuodesta 2008 asti. Isosuo on Etelä-Suomen laajimpia soita, jotka ovat jääneet suojeluverkoston ulkopuolelle. Se on Päijät-Hämeen merkittävin lintusuo, tärkeä pesimäalue ja lintujen muutonaikainen levähdyspaikka, säätiön puheenjohtaja Markku Kaloniemi sanoo.

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti alueen Vapolta, joka ei saanut ympäristölupaa vuonna 2011 turvetuotannon aloittamiselle alueella.

Isosuon käytöstä kiisteltiin vuosia. Monet paikalliset asukkaat ja toimijat ovat olleet Isosuon alueiden säilyttämisen kannalla.

– Tältä osin lopputulos on hyvä. Toiveenamme on nyt hankitun suojelualueen laajentaminen ja Isosuon osittainen ennallistaminen. Ennallistamisella olisi positiivisia vaikutuksia myös Jääsjärveen ja Tainionvirtaan sekä sen alapuolisten vesistöjen veden laatuun ravinnepäästöjen vähenemisen myötä, Markku Kaloniemi toteaa.

Isosuon uhanalaisiin eliölajeihin kuuluu muun muassa linnuista kapustarinta ja perhosista rämekarvajalka. Isosuo on rämekarvajalan pohjoisimpia ja selvästi merkittävimpiä esiintymiä Suomessa.

Merkittävien luontoarvojensa ja hyvän saavutettavuutensa vuoksi Isosuo soveltuu osin myös retkeily- ja ympäristökasvatuskohteeksi.

– Teemme mielellämme yhteistyötä Hartolan kunnan ja muiden alueen toimijoiden kanssa tavoitteenamme lisätä ihmisten tietoisuutta soidensuojelun tärkeydestä osana luonnon monimuotoisuutta ja maapallon hiilinielujen säilyttämistä. Tavoitteenamme on, että Isosuo säilyy kuntalaisten ja muualta tulevien retkeilijöiden virkistysalueena, Kaloniemi sanoo.

Säätiö toivoo lahjoituksia Isosuon suojelualueen laajennushankintoja varten.

Isosuon esittelyvideo

11.06.2019 11:256 päivää sitten

Sääksiparille uusi pesä

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS ja Sääksisäätiö rakensivat yhteistyössä sääkselle tekopesän Sysmään. Pesä tehtiin alueelle, jossa sääksen tiedetään pesineen jo 1960-luvulta asti.

Sääksiparin viimeksi käyttämä ja sen itse rakentama pesä putosi myrskyssä.

Sääksen kanta Päijänteen alueella on nykyisin vakaa.

– Lintu on rohkeasti siirtymässä suurten vesialueiden takametsistä pesimään takaisin selkävesien saariin ja rantametsiin, Sääksisäätiön tekopesäohjelmasta vastaava Juhani Koivu sanoo.

Sääksen suojelua edistävä Sääksisäätiö on rakentanut Suomeen noin 500 tekopesää, joista kymmenkunta on rakennettu Itä- ja Etelä-Paijänteen alueelle.

Sääksi ottaa mielellään käyttöön sille tarjotun pesän. Pesäpuu on luonnonsuojelulailla rauhoitettu.

– Sääksi on tuttu näky Päijänteen lahdilla, se on yksi Päijänteen tunnuslinnuista. On luontevaa, että olemme mukana edistämässä sääksen pesintää, Päijänteen Luonnonperintösäätiön asiamies Marjo Kuisma sanoo.

Sääksi palaa huhtikuussa Päijänteen maisemiin talvehtimisalueeltaan Afrikasta.

Kuva: Sysmän Kuva, Jenna Rajavuori.

 

24.04.2019 12:321 kuukausi sitten

Koululaisten kuvataidekilpailu ratkennut!

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS kutsui 10-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Lahden, Hollolan, Asikkalan ja Padasjoen alakoulut mukaan kuvataidekilpailuun, jonka teemana oli Aarniometsän ihmeitä.

Kilpailulla haluttiin kiinnittää huomiota luonnontilaisiin vanhoihin metsiin, joita Suomessa on jäljellä enää vähän.

Kilpailuun osallistui määräaikaan mennessä 14 koulua, joista tuli yhteensä 377 kuvaa.  Kilpailun tuomaristo oli ilahtunut osallistujien määrästä. Töiden runsaus ilmensi lasten ja nuorten innostusta ja kiinnostusta metsäluontoon.

                                                         

Viljo Ilvonsalon kuva voitti 1.sijan III-IV luokkalaisten sarjassa

Kilpailun kaikki voittajakuvat löydät täältä

03.12.2018 07:286 kuukautta sitten

Kaksi kilometriä rantaa säätiön suojeluun Hartolassa

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on ostanut 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta.

Petäjäsaaren tilaan kuuluu runsas kaksi kilometriä rakentamatonta rantaviivaa, jolle on kaavoitettu neljä rakennuspaikkaa. Säätiön omistuksessa rannat säilyvät luonnontilaisina suojelu- ja retkeilykohteina.

– Saariin halutaan nykyisin yhä harvemmin rakentaa, sillä mökille tulee päästä suoraan autolla. Tämä voi edistää rantojen suojelua, säätiön asiamies Marjo Kuisma sanoo.

Petäjäsaaren metsätilasta noin puolet on lehtipuuvaltaista metsää, jossa kasvaa erittäin runsaasti luonnon monimuotoisuudelle tärkeää haapaa.

Petäjäsaaren läheisyydessä sijaitsee useita uhanalaisen valkoselkätikan suojelukohteita.

– Hartola on valkoselkätikan merkittävä esiintymisalue Päijät-Hämeessä. Tällä saarikaupalla säätiö pyrkii lisäämään valkoselkätikalle ja muille haapaa tarvitseville eliölajeille sopivia elinympäristöjä, Kuisma sanoo.

Petäjäsaaren kauppa oli merkittävä myös siksi, että alueelle oli tehty hakkuusopimus, joka purettiin, sillä maanomistaja halusi suojella alueen säätiön avustuksella.

Saarikauppaan käytettiin Luontolahjani satavuotiaalle  Suomelle -kampanjan lahjoituksia.

Kaupan myötä Päijänteen Luonnonperintösäätiön suojelualueiden määrä nousi yhdeksään ja alueiden yhteispinta-ala 109 hehtaariin. Säätiön suojelualueista kolme sijaitsee Sysmässä, kaksi Asikkalassa, kaksi Jyväskylässä ja yksi Kuhmoisissa. Rakentamatonta rantaviivaa alueilla on yli kahdeksan kilometriä.

 

29.05.2018 09:301 vuosi sitten

Metsänomistaja Timo Kujala säätiön hallitukseen

PLUPS on kutsunut hallituksensa jäseneksi metsänomistaja Timo Kujalan Espoosta.

– Timo Kujala tuo säätiölle rautaisen metsätalouden osaamisen ja ymmärryksen. Hän on osoittanut vahvaa tunnetta metsiensuojeluun, säätiön puheenjohtaja Markku Kaloniemi sanoo.

Timo Kujala on ollut kehittämässä jatkuvapeitteistä metsätaloutta ja vaikuttanut uuden metsälain sisältöön, joka mahdollistaa luonnon monimuotoisuutta vaalivan metsän käsittelyn. Suomen luonnonsuojeluliitto myönsi Kujalalle vuonna 2014 ympäristöpalkinnon EU-aloitteesta avohakkuiden pakollisuuden lopettamiseksi, joka toteutui samana vuonna.

– Arvostan, että minut on kutsuttu Päijänteen Luonnonperintösäätiön toimintaan, joka edistää Suomen metsien luonnon suojelua, omia metsätilojaan suojellut Timo Kujala sanoo.

Säätiön hallitukseen kuuluvat lisäksi Päivi Halinen Muuramesta, Risto Leiviskä Helsingistä ja Lea-Elina Nikkilä Joutsasta.

 

 

29.03.2018 09:561 vuosi sitten

Valkoselkätikalle joululahja

PLUPS osallistuu valkoselkätikan suojelutyöhön hankkimalla Päijät-Hämeen tikkametsiin talviruokintaa varten teräsverkkoputkia ja niihin sijoitettavia rasvasiementankoja.

Uhanalaista valkoselkätikkaa autetaan selviytymään talven yli tarjoamalla sille ravintoa samalla tapaa kuin pikkulinnuille. Talviruokintaa hoitavat kymmenet vapaaehtoiset luonnonsuojelijat ja tikkaharrastajat.

Metsähallitus luopui valkoselkätikan talviruokinnan rahoittamisesta kolme vuotta sitten. Tällä hetkellä ruokinta on yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja muiden tukijoiden varassa.

Valkoselkätikka on vanhojen lahopuuvaltaisten lehtimetsien asukki. Aktiivisen suojelun ja seurannan ansiosta tikan kanta on saatu hitaasti nousemaan. Lisävahvistusta kantaan on tuonut tikan massavaellus Venäjältä vuonna 2015.

Viime kesänä valkoselkätikan pesiä löydettiin peräti 151, joista Päijät-Hämeessä 11. Päijät-Häme on ollut valkoselkätikan keskeisimpiä pesimäalueita.

Metsänomistajat ja mökkiläiset voivat luoda valkoselkätikalle elinympäristöjä säilyttämällä lehtipuita ja lahopuita metsissä ja rannoilla.

Kuva:Marjo Kuisma

20.12.2017 10:191 vuosi sitten

Syvänsilmänvuoren metsä laajenee

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on ostanut kahdeksannen suojelualueensa. Kaupan mahdollisti merkittävä lahjoitus, jonka säätiö sai Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle -kampanjassa.                           

Uusi alue sijaitsee säätiön Sysmän Syvänsilmänvuoren rantametsän vieressä. – Kaupan myötä suojelualueemme laajenee länteen pitkin Tainionvirran suuta muodostaen hyvän kokonaisuuden, yhteensä 27 hehtaaria, Päijänteen Luonnonperintösäätiön asiamies Marjo Kuisma iloitsee.

Nyt ostetulla alueella on lehtoa, lehtomaista kangasta ja rantaluhtaa. Sinivuokkoa on runsaasti. Kallioalueella kasvaa haapaa ja sata vuotiaita mäntyjä. Alueen sammalpeitteiseen kuusikkoon on muodostunut jo jonkin verran lahoavaa puuta.

Säätiö hakee itsenäisyyden juhlavuoden metsälle luonnonsuojelulain mukaisen rauhoituksen. Valtio on sitoutunut Luontolahjani -kampanjassa suojelemaan vastaavan hehtaarimäärän metsää, mitä yksityiset maanomistajat suojelevat korvauksetta. Säätiön kauppa poikii siis kymmenen hehtaarin lisäsuojelun valtion mailla.

Säätiö käyttää juhlavuoden lahjoituksia myös seuraavan suojelualueensa hankintaan.

26.10.2017 10:481 vuosi sitten

Satavuotiaan Suomen luonnolle sadantuhannen euron lahjoitus

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on saanut 100.000 euron lahjoituksen Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle -kampanjaan. Suomen valtion käynnistämä kampanja on osa itsenäisyyden juhlavuoden toimintaa.

Kampanja kerää säätiöille lahjoituksia luonnonsuojelualueiden ostoon. Mukana on Päijänteen Luonnonperintösäätiön lisäksi viisi muuta luonnonsuojelusäätiötä.

Nyt saatu lahjoitus tuli pääkaupunkiseudulta ja yksityishenkilöltä. PLUPS käyttää lahjoituksen muiden juhlavuoden lahjoitusten kanssa metsäalueen tai -alueiden hankintaan Päijänteen ympäristöstä, ja rauhoittaa kohteet luonnonsuojelulailla.

12.10.2017 11:011 vuosi sitten

Suojelukilvet Haapakoskelon metsään

Sysmän Virtaalla, Auhjärven rannalla sijaitsevaan Haapakoskelon metsään vietiin alueen suojelusta kertovat kyltit yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa.

Haapakoskelon metsä on rauhoitettu Hämeen Ely-keskuksen päätöksellä 9.12.2016.

 

18.08.2017 12:291 vuosi sitten

Päijänteen luonnolle lahjoitus

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on saanut 20.000 euron lahjoituksen Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan. Kampanja on Suomen valtion itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi käynnistämä hanke.

Säätiö sai lahjoituksen Päijätsalon Osuuskunnalta, joka koostuu pääosin Sysmän vapaa-ajan asukkaista. Päijänteen seudun monimuotoisen luonnon säilyttäminen on osuuskunnalle tärkeää. Osuuskunta on itse suojellut omistamansa metsäalueen ja ollut perustamassa Päijänteen Luonnonperintösäätiötä.

Osuuskunnan lahjoitus suunnataan yhdessä muiden juhlavuoden aikana saatujen lahjoitusten kanssa luonnonarvoiltaan merkittävän saari- tai metsäalueen ostoon ja suojeluun.

 

11.08.2017 10:121 vuosi sitten

Sata lahjoittajaa Päijänteen luonnolle!

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS käynnistää keräyksen Päijänteen alueen monimuotoisen luonnon suojelemiseksi. Säätiö etsii sataa lahjoittajaa Päijänteen luonnolle, yksityishenkilöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä.

Juhlavuoden lahjoitukset suunnataan luonnonarvoiltaan merkittävän saari- tai metsäalueen hankintaan ja sen suojeluun.

Keräys kestää vuoden 2017 loppuun ja liittyy valtakunnalliseen Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle -kampanjaan.

06.03.2017 11:492 vuotta sitten

Lisää asiantuntemusta säätiön hallitukseen

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on kutsunut hallituksen jäseneksi biologi Päivi Halisen Muuramesta.  Päivi Halinen on perehtynyt alkuperäisluonnon suojeluun ja kulttuuriympäristöjen hoitoon mm. luonnonsuojelupäällikön tehtävissä Keski-Suomen Ely-keskuksessa.

–  Hallituksen jäsenenä Halinen vahvistaa ja monipuolistaa säätiön asiantuntemusta, säätiön puheenjohtaja Markku Kaloniemi sanoo.

Päivi Halinen pitää Päijänteen Luonnonperintösäätiön toimintaa yhtenä tulevaisuudessa voimistuvana kansalaisyhteiskunnan ilmiönä. – Koen säätiön toiminnan positiivisena, vapaaehtoisena työnä luonnon ja ihmisen hyväksi. Olen otettu saatuani kutsun säätiön hallitukseen. Säätiössä voin työskennellä saman arvomaailman omaavien ihmisten kanssa, mikä on myös jatkumoa virkaurani parhaalle osalle.

PLUPS:n hallitukseen kuuluvat myös Olavi Rantanen, Risto Leiviskä, Ainomaija Lehtinen ja Lea-Elina Nikkilä.

 

28.10.2016 09:592 vuotta sitten

Urajärven saariin suojelukyltit

Säätiö vei Asikkalan Urajärven Korppisen saareen ja Uusisaareen suojelusta kertovat kyltit 17.8. yhteistyössä Asikkalan Luonnonystävien kanssa. Saaret rauhoitettiin luonnonsuojelulailla loppuvuodesta 2015. Mukana talkooretkellä oli valokuvaaja Juha Peurala, joka kuvakopterin avulla kuvasi alueella. Komea ilmakuva on otettu pohjoisesta käsin, oikealla Korppinen ja vasemmalla Uusisaari, joka eteläistä kärkeä lukuunottamatta on säätiön omistuksessa.

 

 

18.08.2016 10:292 vuotta sitten

Maisemanhoitajia Koivumäellä

Koivumäen metsätilaan kuuluvallla pienialaisella pelto-ja niittylohkolla laiduntaa tänä kesänä eläimiä. Maisemaa pitävät avoimena viereisen Uusimäen tilan hevonen sekä kaksi komeaa vuohta. Alue on ollut aikoinaan laidunkäytössä, mutta on parin vuosikymmenen aikana alkanut kasvaa umpeen.

Korpilahdella, lähellä Leivonmäen kansallispuistoa sijaitsevan Koivumäen 15 hehtaarin tila on luonnoltaan hyvin monimuotoinen. Alueella on vanhaa runsaslahopuustoista metsää. Metsän halki virtaa Päijänteeseen laskeva, valtaosin luonnontilainen puro. Alueeseen kuuluu kirkasvetisen Kivijärven rantaa runsaat 300 metriä.  

Säätiö osti Koivumäen vuonna 2012 ensimmäiseksi suojelualueekseen.

kuva: Marjo Kuisma

 

30.05.2016 13:193 vuotta sitten

Säätio mukaan Hyvä testamentti -kampanjaan

Päijänteen Luonnonperintösäätiö on lähtenyt mukaan Vastuullinen lahjoittaminen ry:n valtakunnalliseen Hyvä testamentti -kampanjaan. Kampanja haluaa muuttaa testamenttikulttuuria Suomessa, jossa toistaiseksi vain pieni osa ihmisistä on kirjannut viimeisen tahtonsa testamenttiin. Kampanja tarjoaa laajalti tietoa ja neuvoja testamentin teosta sekä julkaisee tarinoita hyvän tekemisestä.

Hyvä testamentti jää elämään, ja sillä saadaan aikaan merkittäviä asioita luonnonsuojelun edistämisessä sekä monessa muussa yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnassa.

Kampanjan sivut

 

 

 

17.05.2016 09:513 vuotta sitten

Seitsemäs suojelualue säätiölle

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS osti helmikuun lopulla Sysmästä Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsän. Alue sijaitsee Nuoramoisjärvellä Päijänteeseen laskevan Tainionvirran suulla.

Syvänsilmänvuoren alueella on luonnontilaisen kaltaista satavuotiasta metsää, jossa kasvaa järeitä kilpikaarnamäntyjä ja paikoitellen runsaasti haapaa. Kolopesijöille on tärkeitä lahopuita. Alueella on myös kasvatusmetsää sekä pienialainen rantaluhta. Maisema eteläosan kalliojyrkänteineen on komea.

Syvänsilmänvuoren metsään kuuluu 1,3 kilometriä luonnontilaista rantaa.– Kohde oli hieno löytö, sillä vastaavia rakentamattomana säilyneitä ranta-alueita ei Päijänteen seudulla liiemmin enää ole. Tällekin alueelle on kaavoitettu seitsemän vapaa-ajan tonttia. Helsinkiläinen maanomistaja teki merkittävän suojeluteon myymällä alueen säätiölle metsätalousmaan hinnalla, Päijänteen Luonnonperintösäätiön puheenjohtaja Markku Kaloniemi sanoo.

Syvänsilmänvuoren rantametsä on säätiön seitsemäs suojelualue ja toinen Sysmässä. Suojelualueita on lisäksi Urajärvellä Asikkalassa, Päijänteellä Kuhmoisissa sekä Korpilahdella Jyväskylässä. Alueiden yhteispinta-ala on noin 74 hehtaaria. Rakentamatonta rantaviivaa alueilla on yhteensä 6 kilometriä.

Alueen kartta

 

 

 

03.03.2016 11:473 vuotta sitten

Ensimmäinen suojelualue Sysmästä

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on  ostanut  Haapakoskelon runsaspuustoisen metsän Sysmän Virtaalta. Viiden hehtaarin alue on säätiön ensimmäinen suojelukohde Sysmässä.

Haapakoskelon alueeseen kuuluu Auhjärven pohjoisrantaa reilut 300 metriä. Metsässä kasvaa 120-vuotiaita kuusia sekä ilahduttavan runsaasti luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävää haapaa. – Haavalla on erityinen suojeluarvo, sillä sadat eliölajit ovat siitä riippuvaisia, muun muassa tikat tekevät pesäkoloja pehmeään puuainekseen. Tikankoloja hyödyntävät sitten myöhemmin monet muut lajit, säätiön asiamies Marjo Kuisma sanoo.

Haapakoskelon metsä on säätiön kuudes suojelualue. 

Alueen kartta

 

 

 

 

 

11.11.2015 10:203 vuotta sitten

Säätiön hallitus laajeni

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on valinnut vuosikokouksessaan maaliskuun lopussa hallituksen seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Hallituksen jäseninä jatkavat Päijät-Hämeestä KTM Markku Kaloniemi puheenjohtajana, toimittaja Ainomaija Lehtonen, asianajaja Risto Leiviskä ja ekonomi Olavi Rantanen.

Säätiön uutena hallituksen jäsenenä aloittaa FM, agronomi Lea-Elina Nikkilä. Joutsan Leivonmäellä perinnemaisematilaa pitävä Lea-Elina Nikkilä on pitkän linjan ympäristöalan ammattilainen, joka tunnetaan aktiivisesta toiminnastaan mm. Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n puheenjohtajana ja soidensuojelun edistäjänä.

- On hienoa saada säätiöön lisää ympäristöalan osaamista sekä Keski-Suomen alueen luonnontuntemusta, toimimmehan kahden maakunnan alueella, puheenjohtaja Markku Kaloniemi sanoo.

07.04.2015 10:514 vuotta sitten

Asikkalasta toinen saarialue

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on ostanut suojeluun toisen saarialueen Asikkalan Urajärveltä. Kolmen ja puolen hehtaarin kokoinen Uusisaaren metsätila sijaitsee säätiön aiemmin hankkiman Korppisen saaren vieressä.

– Pyrimme keskittämään hankintamme samoille alueille ja lähelle jo olemassa olevia suojeluverkostoja, säätiön asiamies Marjo Kuisma sanoo. – Urajärven vesialue kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan ja järven ympäristössä on lukuisia suojelukohteita.

Tilaan kuuluu lähes koko Uusisaari eteläistä kärkeä lukuunottamatta. Alueen komeat rannat ovat säilyneet rakentamattomina.  Puusto on keskimäärin 65-vuotiasta ja mäntyvaltaista. Tilalla on myös rehevämpää metsää, ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää haapapuuta. Uusisaaren itärannalta aukeaa erämainen maisema Kirilän valtionmetsään.

Alueen kartta

Kuvat: Marjo Kuisma

 

30.12.2014 11:464 vuotta sitten

Kuminansalo Päijänteeltä


 

Päijänteen Luonnonperintösäätiö on ostanut neljännen suojelualueensa:  26 hehtaarin Kuminansalon tilan Kuminan saaresta Korpilahdelta Jyväskylästä. Saari sijaitsee keskellä pohjoista Päijännettä.

Kuminansalossa on rakentamatonta rantaa itä- ja länsipuolella yhteensä noin kilometrin verran. Rantametsiköt ovat valtaosin luonnontilaisia.  Itärannan jyrkkärinteinen metsikkö on monimuotoinen, ja siellä on tikoille sopivaa lahopuuta. Rinne laskeutuu Syväsalmen rantaan. Kuminansalon sisäosan metsissä on tehty hakkuita, ja alueella on pääosin luontaisesti uudistunutta taimikkoa.

– Kuminansalon metsäalueen luonnonarvot paranevat vuosikymmenten kuluessa. Tilan hankinta on suojelusijoitus tuleville sukupolville. Rantojen säilyminen koskemattomina on sen sijaan luonnonsuojelun näkökulmasta jo nyt merkittävä asia, säätiön puheenjohtaja Markku Kaloniemi sanoo.

Kuminansalo laajentaa pohjoisen Päijänteen luonnonsuojelualueverkostoa. Muutaman kilometrin säteellä saaresta on useita suojelukohteita.

Kuminan pohjoisosassa sijaitsee Jyväskylän veneseuran tukikohta ja virkistysalue. Kuminasalon tilan siirtyminen Päijänteen Luonnonperintösäätiölle tukee saaren retkeilymahdollisuuksia.

 

Alueen kartta

 

 


 

 

 

17.12.2014 11:114 vuotta sitten

"Päijänne jylhä" valokuvakisan voittajaksi

Päijänteen Luonnonperintösäätiön ja Keskisuomalaisen Minun Päijänteeni –valokuvakilpailun on voittanut jyväskyläläinen Antero Vauhkonen kuvallaan "Päijänne jylhä". Kilpailun tuomaristo luonnehtii Päijänteen erämaisuutta ilmentävää voittajakuvaa voimakkaaksi ja mystiseksi.

Kuvakisan toiseksi sijoittui jyväskyläläisen Annmari Tuomijärven hauska "Vanhanselän matkamiehet". Kolmannelle sijalle ylsi konneveteläisen Mikko Lemmetin poikkeavaa näkökulmaa esittävä kuva "Pintaa syvemmältä".

Valokuvakisaan lähetettiin määräaikaan mennessä 77 valokuvaa. Aiheena oli ottaa kuva siitä, mikä Päijänteen luonnossa koskettaa eniten ja minkälaisena haluaa Päijänteen säilyvän tuleville sukupolville.

Kymmenen palkittua valokuvaa on esillä galleriassamme sekä Keskisuomalaisen verkkolehdessä http://www.ksml.fi/

Lämmin kiitos kuvakisaan osallistujille!

08.09.2014 05:524 vuotta sitten

Uusi suojelusaari Asikkalasta

Päijänteen Luonnonperintösäätiö Plups on ostanut kolmannen luonnonsuojelualueensa. Asikkalan Urajärvellä sijaitseva noin hehtaarin kokoinen Korppisen saari on säätiön ensimmäinen hankinta Päijät-Hämeestä. Korppinen on osin luonnontilainen saari, jonka rannat ovat rakentamattomia.

–­ Urajärven ympäristössä on useita suojelukohteita, mikä innosti meitä hankkimaan Korppisen saaren, Päijänteen Luonnonperintösäätiön asiamies Marjo Kuisma sanoo.              – Urajärven vesialue kuuluu Natura -suojeluohjelmaan. Alue on kiehtova, sillä järven vesi on hyvin kirkasta, ja siellä esiintyy muun muassa erittäin harvinaista hentonäkinruohoa, joka on maailmanlaajuisestikin uhanalainen vesikasvi. 

Alueen Kartta

 

13.08.2014 10:354 vuotta sitten

Valokuvakilpailu

Minun Päijänteeni -valokuvakilpailu 15.5.-15.8.2014

VALOKUVAKILPAILUN TULOKSET JULKISTETAAN 8.9. SÄÄTIÖN GALLERIASSA SEKÄ KESKISUOMALAISEN PAINETUSSA LEHDESSÄ JA KOTISIVUILLA.

 

Päijänteen Luonnonperintösäätiö ja Keskisuomalainen -lehti etsivät mieleenpainuvia kuvia Päijänteeltä ja sen rannoilta.
 Miten Päijänteen luonto vaikuttaa sinuun? Mikä Päijänteen luonnossa koskettaa sinua eniten? Minkälaisena haluat alueen säilyvän tuleville sukupolville?

Kuvaa oma elämyksellinen ja unohtumaton Päijänteesi ja osallistu valokilpailuun tästä!

13.05.2014 09:025 vuotta sitten

Koivumäkeen rauhoituskyltit

Päijänteen Luonnonperintösäätiö pystytti yhdessä Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n aktiivien kanssa Koivumäen metsään alueen suojelusta kertovat kyltit 29.4.  Kylttien pystytys sujui isolla porukalla sujuvasti.  

Talkoolaisia ilahdutti aurinkoinen sää, peukaloisen reipas laulu sekä havainto liito-oravan oleskelusta alueella.

 

Rauhoituskylttiä Koivumäen metsän laitaan asentamassa Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n puheenjohtaja Lea-Elina Nikkilä ja Pauli Honkala. Kuva Marjo Kuisma.

 

 

30.04.2014 09:415 vuotta sitten

Sysmän Päijätsaloon uusi suojelualue

Päijänteen Luonnonperintösäätiön perustaja Päijätsalon Osuuskunta on rauhoittanut omistamansa 10 hehtaarin metsätilan Päijänteen kansallispuiston vierestä Sysmän Päijätsalossa. Alue on jo toinen osuuskunnan suojelema metsä.

- Haluamme, että myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan Päijätsalon upeasta luonnosta, Päijätsalon Osuuskunnan edustaja Sini Kivihuhta sanoo. Satavuotias osuuskunta koostuu alueen huvila-asukkaista.

Päijätsalo on suosittu luontoretkeilykohde. Päijätsalon Osuuskunta toivoo, että myös virkistysalueet, jotka sijaitsevat nyt rauhoitetun suojelualueen ja Päijänteen kansallispuiston vieressä säilyvät yhtenäisenä.  Näin voidaan edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua. Osuuskunnan metsän suojelua auttoi METSO -ohjelma,                                                           

10.03.2014 10:515 vuotta sitten

Pihlajasaariin rauhoituskyltit

Päijänteen Luonnonperintösäätiö vei heinäkuun lopussa Kuhmoisten Pihlajasaariin alueen suojelusta kertovat kyltit ja opastetaulun. Talkooväki kulki saarista toiseen mukavasti soutuveneellä.

Opastetaulu sijoitettiin suurimman ja eteläisimmän saaren pohjoisrannalle, jossa on käytössä oleva rantautumispaikka.

Komeat Pihlajasaaret on rauhoitettu luonnonsuojelulailla.  Lintujen pesimärauhan turvaamiseksi alueella on maihinnousukielto 1.5.-7.7.  Alueen rannoilla ja luodoilla pesii kalalokkiyhdyskunta. Talkoissa tehtiin havaintoja myös kuikan onnistuneesta pesinnästä sekä tuulihaukasta.

Alueella on voimassa jokamiehenoikeudet. Rantautuminen on sallittu maihinnousukieltoajan jälkeen, ja saarissa voi myös halutessaan telttailla yhden yön. Saarten välittömässä läheisyydessä länsipuolella on Askonniemen venelaituri ja tulentekopaikka laavuineen. Pihlajasaarissa tulenteko on kielletty.

Talkoopäivänä  alueelta löytyi sopivasti mustikkaa maisteltavaksi sekä kantarelleja.

29.07.2013 12:005 vuotta sitten

Pihlajasaaret Päijänteen Luonnonperintösäätiölle

Päijänteen Luonnonperintösäätiö on ostanut Kuhmoisista Pihlajasaaret. Alueeseen kuuluu kolme rakentamatonta saarta, joista avautuu upeat näkymät Päijänteelle. Runsaan kuuden hehtaarin kokoinen saariryhmä on säätiön toinen suojelualuehankinta.

Pihlajasaaret ovat maisemallisesti näyttäviä komeine kalliorantoineen ja männiköineen. Saarten metsät ovat runsaspuustoisia ja luonnontilaisia. Puusto on saanut kehittyä vuosikymmeniä käytännössä koskematta, mistä syystä alueella on paikoin runsaasti lahopuuta sekä jättikuusia. Saaret luotoineen tarjoavat rauhallisen pesimäympäristön vesi- ja lokkilinnuille.

Suurimmassa saaressa järjestettiin 1950-1960 luvuilla juhannusjuhlia, ja vanhan tanssilavan jäänteet ovat vielä näkyvissä.

23.01.2013 12:006 vuotta sitten

Päijänteen Luonnonperintösäätiölle ensimmäinen suojelualue

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan. Alue on säätiön ensimmäinen suojelukohde.

Kallioinen metsätila ulottuu etelässä karun Kivijärven rantaan. Rakentamatonta rantaviivaa on noin 250 metriä. Lännessä alue rajautuu pienen Rimminlammen kosteikkoon, joka tunnetaan laulujoutsenen pesintäpaikkana.

Metsästä runsaat puolet on luonnontilaista ja lähes luonnontilaista koivu- ja havupuuvaltaista vanhaa metsää. Eliölajeille tärkeää lahopuuta on paikoitellen runsaasti. Hämyisen metsän läpi virtaa viehkeä luonnontilainen puro, jonka kautta Kivijärvi laskee Päijänteeseen.

Tilalla on myös eri-ikäistä, luontaisesti syntynyttä taimikkoa.

Maisemaa koristavat komeat kivilohkareet.

Koivumäki sijaitsee lähellä Rutalahden muita suojelukohteita sekä Leivonmäen kansallispuistoa tuoden lisävahvistusta seudun suojeluverkostoon.

Koivumäen kartta

10.10.2012 10:006 vuotta sitten

Päijänteen Luonnonperintösäätiö etsii maa-alueita

 

Etsimme ostettavaksi luonnonsuojelutarkoituksiin metsätiloja, saaria, suoalueita ja muita luontokohteita.

Jos sinulla on tarjota sopivaa aluetta, ota yhteyttä asiamies Marjo Kuismaan, 040 938 1868, marjo.kuisma@plups.fi

05.03.2012 10:007 vuotta sitten

Päijänteen Luonnonperintösäätiön asiamiehenä on aloittanut Marjo Kuisma

Päijänteen Luonnonperintösäätiön asiamiehenä on aloittanut Marjo Kuisma. Hänet tavoittaa numerosta 040 938 1868, varmimmin keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10-16. Sähköposti: marjo.kuisma@plups.fi.

Ota yhteyttä!

Lahjoitusasioissa voit ottaa yhteyttä myös hallituksen puheenjohtajaan Markku Kaloniemeen, puh. 050 338 9738.

Tulemme tiedottamaan Päijänteen luontoa ja säätiön toimintaa koskevista ajankohtaisista asioista ja esittelemme suojelukohteita sitä mukaa, kun saamme alueita suojelukäyttöön.

01.02.2012 10:007 vuotta sitten