Petäjäsaari, Hartola

29.05.2018 09:271 vuosi sitten

Säätiö osti 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta toukokuussa 2018.

Tilaan kuuluu runsas kaksi kilometriä rakentamatonta rantaviivaa, jolle on kaavoitettu neljä rakennuspaikkaa. Säätiön omistuksessa rannat säilyvät luonnontilaisina suojelu- ja retkeilykohteina.

Metsätilalla kasvaa yli satavuotiaita mäntyjä. Alueesta noin puolet on lehtipuuvaltaista metsää, jossa kasvaa erittäin runsaasti luonnon monimuotoisuudelle tärkeää haapaa

Petäjäsaaren läheisyydessä sijaitsee useita uhanalaisen valkoselkätikan suojelukohteita. Hartola onkin valkoselkätikan merkittävä esiintymisalue Päijät-Hämeessä. Säätiö pyrkii omalta osaltaan lisäämään valkoselkätikalle ja muille haapaa tarvitseville eliölajeille sopivia elinympäristöjä.

Petäjäsaaren kauppa oli merkittävä myös siksi, että alueelle oli tehty hakkuusopimus, joka purettiin, sillä maanomistaja halusi suojella alueen säätiön avustuksella. Joissakin Rautaveden saarissa jatkuivat UPM:n hakkuut toukokuussa - lintujen pesimäaikaan - 2018, mutta Petäjäsaari onneksi saatiin suojelun piiriin.

UPM ehti kuitenkin raivata nuorta lehtipuuta Petäjäsaaresta, joten maasto on varsin haasteellista kulkea.Kapeita puunrunkoja "risukkoa" on runsaasti maassa. Ajan myötä ne lahoavat tikkojen ja monen muun eliölajin hyödyksi.

Petäjäsaaren linnustoon kuuluvat mm. sirittäjä, lehtokerttu ja puukiipijä. Alueella kasvaa lehtokasvillisuutta, kuten lehtokuusama, mustakonnanmarja ja kevätlinnunherne. Saaresta on löydetty myös harvinaista kaiheorvokkia.

Petäjäsaaren kauppaan käytettiin Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle -kampanjaan saatuja lahjoituksia.

Alueen kartta

Petäjäsaaressa laidunsa karja 1960-luvulla. Saareen kuljettiin lautalla lampaita tai nautoja. Kuva: Viljo Eloranta

 

 

Galleria